Újdonságaink
Home » ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit minden olyan ajánlatra, illetve értékesítési ügyletre, szerződésre alkalmazni kell, amelyek során az ÉPDUFERR Építőipari-Szolgáltató-Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint Eladó (továbbiakban Eladó) a Vevők (együtt: Felek) részére áruértékesítést végez. Amennyiben a jelen ÁSZF által nem szabályzott kérdésekben, illetve a jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérő más feltételekkel kívánnak a Felek szerződést kötni, úgy együttműködésüket külön írásbeli megállapodásban rögzítik. Felek az ÁSZF aláírásával egy időben külön „Adásvételi keretszerződést“ (továbbiakban: szerződés) is kötöttek. ÁSZF osztja a szerződés mindenkori jogi sorsát.

II. SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TELJESÍTÉSI HELYE

Felek a szerződésben megállapodtak, hogy Eladó Vevő részére építőanyagokat, és árukat (továbbiakban építőanyag) értékesít (továbbiakban szolgáltatás) áru- és raktárkészlete valamint a közvetített áruk és szolgáltatások alapján, a részére megküldött írásos megrendelések és egyéb feltételek szerint. Felek megállapodnak, hogy a teljesítés helye Eladó székhelye, illetve a Vevő által megjelölt hely.

III. FELEK ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEI

Eladó kötelezettséget vállal a szolgáltatás alábbiak szerinti teljesítésére, Vevő kötelezettséget vállal a vételár alábbiak szerinti megfizetésére és szükség szerint a fizetési kötelezettségének biztosítására és Eladó részére adatok szolgáltatására.
A szerződés és az ÁSZF aláírásakor Vevő ellen nem kezdeményeztek végrehajtási-, felszámolási-, végelszámolási eljárást, Vevőnek adótartozása nincs, a szolgáltatott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Vevő tájékoztatásának elmaradása szerződés szegést és büntetőjogi következményt von maga után.

IV. ELADÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Eladó, árukészletének és beszerezhető építőanyagok ismeretében írásban, elsősorban e-mail útján visszaigazolja Vevő rendeléseit az abban foglalt feltétételek szerint.
Eladó az általa forgalmazott építőanyagok, érvényben levő gyári nettó listaárából Vevőnek külön megállapodás alapján árengedményeket biztosíthat.
Eladó, Vevő részére külön díj ellenében raklapot biztosít, melynek díját Vevő általi visszaszállítása esetén, részben visszatérít.
Eladó, külön megállapodás keretében a Vevő által megrendelt árukat leszállítja.
Eladó Vevővel együttműködik az eredményes teljesítés érdekében.

V. VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

Vevő köteles a részére visszaigazolt árut átvenni és annak ellenértékét Eladó részére, a megállapított fizetési feltételek szerint megfizetni.
Vevő köteles az áru minőségéről, tulajdonságairól az átvételkor a tőle és a mindenkori gyakorlatnak megfelelő elvárható módon meggyőződni.
Vevő köteles az átvett árut szakszerűen szállítani, tárolni és rendeltetésének megfelelően, a technológiai utasítások figyelembe vétele mellett felhasználni, beépíteni.
Vevő köteles a képviseletére jogosult kapcsolattartója nevét, elérhetőségét, valamint a pénzügyi kontakt nevét és elérhetőségét Eladó részére megadni.
Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben adataiban változás áll be úgy azt köteles 3 napon belül Eladó felé jelezni, valamint Felek megállapodnak abban, hogy a mulasztás miatt nem kézbesíthető ajánlott, tértivevényes leveleket a postai jelzést, kézbesítés megkísérlését követő 5. napon kézbesítettnek, azaz átvettnek tekintik.
Vevő már a jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy fizetési határidejének eredménytelen elteltét követően, Eladó felhívására és választása alapján 3 (három) munkanapon belül további biztosítékot (elsődlegesen kertbiztosítéki jelzálogjog, bankgarancia, óvadék, váltó) nyújt Eladó részére, melynek költségeit viselni tartozik, és melynek elmaradása esetén Eladó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, mely esetben Vevőnek valamennyi Eladó felé fennálló tartozása a felmondás tudomásulvételének napjával esedékessé válik attól függetlenül, hogy a jelen szerződés szerinti fizetési határidő eltelt-e. Felek a jelen szerződés aláírásával megállapodnak abban, és Vevő visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a jelen szerződéses jogviszony alapján fennálló tartozásának megfizetésére nyitva álló határidő és/vagy a fizetési felszólítás eredménytelenül telt el, abban az esetben Eladó jogosult egyoldalú nyilatkozattal, az általa választott típusú zálogjog (különösen keretbiztosítéki jelzálog, zálogjog jogon és követelésen, engedményezés) biztosítására.
Vevő már a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettségére nyitva álló határidő eredménytelen elteltével Eladó választása szerint fizetési meghagyás és/vagy felszámolási eljárás útján követelésének érvényt szerezhet, melynek költségeit Eladó áthárítja Vevőre.
Vevő már a szerződés és az ÁSZF aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a részére megküldött egyenlegközlő levelet, pénzügyi listát, mint tartozást elismerő okiratot a adásvételi szerződés alapján, a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően Eladó, Vevő tartozását közjegyzői közokiratba foglaltassa, melynek költségét Vevő tartozik viselni és vállalja a közjegyző előtti megjelenését személyesen vagy képviselő útján
Vevő a szállítólevélen, vagy egyéb módon megjelöli, Eladó tudomására hozza az építőanyagok esetleges beépítésének, felhasználásának helyét, idejét, átvevőjét, beépítőjét stb. amennyiben Eladó ezt kéri, különös tekintettel a fizetési határidő
eredménytelen elteltét követően. Felek megállapodnak, hogy ezen információkat nem tekintik bizalmas, vagy üzleti titkot képező adatoknak, de azt Eladó kizárólag követelése érvényesítése céljából használhatja föl.
Amennyiben a Vevő a megrendelt terméket a megrendelésben és annak visszaigazolásában foglalt határidőnek megfelelően – felhasználási, tárolási lehetőség hiányában, illetve más, eladó érdekkörén kívül felmerülő okból – átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállításig Eladó raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor tárolási nyilatkozat kiadásával jogosult az áru kiszámlázására. Vevő a tárolási nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően köteles a számlák ellenértékét megfizetni. A tárolási díj mértéke naponta: a megrendelt áru vevő által elfogadott árajánlatban szereplő árának 0,5 %-a, de maximum 10 %-a. Eladó a tárolási díj teljes összegét jogosult a Vevővel szemben érvényesíteni, esetlegesen Vevő felé fennálló tartozásaiba beszámítani.

VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Vevő tudomásul veszi, hogy az egyenlegközlő levelet, pénzügyi listát a végleges egyeztetést vagy a kézhezvételét követő ellenőrzése után azt Eladónak visszaigazolni köteles, melyet Felek egyezően tartozás elismerésnek is minősítenek. Eladó fenntartja jogát, hogy amennyiben Vevő az egyenlegközlő levél, pénzügyi lista tartalmát nem vagy késve igazolja vissza, tőle a hitelkeret összegét megvonhatja és/vagy az értékesített áruk vételárát, a számlán feltüntetett fizetési határidők lejárta előtt követelheti.
Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy Eladó által megküldött egyenlegközlő levél, pénzügyi lista tartalmát, az átvételt követően 3 (három) munkanapon belül ellenőrzi és amennyiben annak tartalma eltér Vevő nyilvántartásától, azt Eladóval haladéktalanul, 3 (három) munkanapon belül közli, az erre vonatkozó iratokat (pl. banki átutalási bizonylat stb.) egyidejűleg megküldi, melynek elmaradása az egyenleg tudomásul vételét jelenti, és egyben a teljesítés elismerését is.
Amennyiben Vevő, az építőanyagok árát a rendelkezésére álló fizetési határidőn belül nem fizeti meg Eladó részére, Vevő már a szerződés és az ÁSZF aláírásával visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a követelését engedményezze vagy a tulajdonjog fenntartás alapján annak ellenértékét a birtokostól követelje. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződésben és ÁSZF-ben foglaltakat egyben engedményezési szerződésnek is tekintik.

VII. TULAJDONJOG FENNTARTÁS

Felek megállapodnak abban, hogy Eladó tulajdonjog fenntartással él, a Vevő részére értékesített, és leszállított építőanyagok tekintetében, azok ellenértékének hiánytalan megfizetéséig. A tulajdonjog fenntartás alapján az építőanyag beépítése/egyesítése esetére felek már most kikötik, hogy az építőanyag helyébe lépő érték Eladó tulajdona, melynek átvételére és Eladó felé jelen szerződés szerint történő megfizetésére Eladó jelen szerződéssel Vevőt bízza meg. Amennyiben a beépített építőanyag helyébe más érték (megbízói nem fizetés következtében) nem lép, úgy vevő köteles annak vételáráért Eladó felé helytállni.
Eladót megilleti a Vevő által átvett, elszállított és bárhol fellelhető áruk tekintetében a zálog és/vagy tulajdonjog amennyiben a rendelkezésére álló fizetési határidőben azok ellenértékét Vevő nem fizette meg. Ezzel kapcsolatban felmerülő minden költség, okozott kár megtérítése Vevőt terheli. Vevő/képviselő tudomásul veszi, hogy a tulajdonjog fenntartás mellett, az Eladó részére meg nem fizetett áru ellenértékével történő rendelkezéssel a sikkasztás és/vagy csalás törvényi tényállásba ütköző magatartást valósít meg.
Az előző pontban foglaltaknak megfelelően Vevő köteles az általa beépítésre és/vagy továbbértékesítésre kerülő építőanyagok tulajdonjog fenntartásának tényét partnerével közölni.

VIII. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI RENDELKEZÉSEK

Eladó kijelenti, hogy az általa értékesített építőanyagok megfelelnek a magyar szabványoknak, és azokra forgalmazási engedéllyel rendelkezik.
Vevő köteles az átvételkor az áru minőségét és mennyiségét ellenőrizni, melyet a fuvarlevélen igazol. Vevő az építőanyagok kiszállítását saját felelősségére végezteti. Az átadást követően Eladó minőségi vagy mennyiségi reklamációt nem fogad el, amennyiben ez a fuvarlevélre nem került előzetesen feljegyzésre.
Vevő köteles az építőanyagok átvételét követően észlelt hibákat haladéktalanul, legkésőbb 1 (egy) munkanapon belül Eladó részére írásban közölni, és Eladónak lehetőséget biztosítani annak kívánság szerinti megtekintésére. Amennyiben Vevő nem biztosítja Eladó részére a hibás áru megtekintést, úgy Eladó a hibás teljesítést nem fogadja el.
Rejtett hiba esetén Vevő az észlelést követően haladéktalanul köteles a hibáról Eladót tájékoztatni, és a hiba körülményei tekintetében részletes, írásban történő tájékoztatást adni.
Eladó és Vevő megállapodnak, hogy hibás teljesítés esetén Eladó vagy az építőanyag értékét szállítja le, vagy azt kicseréli.
Felek megállapodnak, hogy minőségi kifogások esetén, a minőségvizsgálatot szakértő végzi, annak költségét a szakértői vélemény figyelembe vételével, a hibás fél viseli. Közösen kért szakértői vizsgálat díját felek egyenlő arányban fizetik meg.
Fentiek Vevő által történő megszegése esetén, Eladó felelősséggel nem tartozik.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó, részére külön csomagolási díjat számít fel azon építőanyagok esetében, melyeknek gyártója ezt Eladónak is felszámítja. Eladó erről Vevőt tájékoztatja.
Felek jelen szerződést, határozatlan időre kötik, melyet rendes felmondással, a másik félhez, tértivevényesen-ajánlott levél útján, 15 naptári napos felmondási határidővel lehet felmondani. Felek kötelesek egymással a felmondási idő alatt egymással elszámolni. Felek a szerződés megkötését követően is kötelesek a piaci magatartáshoz tartani magukat, a másik félről tudomásukra jutott üzleti titkot a szerződés megszűnését követően is megtartani.
Vevő jogosult a szerződéstől írásban elállni, amennyiben Eladó 30 (naptári) naptári napos késedelembe esik.
A szerződés és az ÁSZF esetleges módosítása kizárólag írásban, Felek kölcsönös hozzájárulása alapján lehetséges. Minden ettől eltérő rendelkezés semmis. A szerződés rendkívüli felmondással súlyos szerződésszegés esetén mondható fel.
Felek súlyos szerződésszegésnek minősítik, a fizetési kötelezettség határidejének eredménytelen lejártát, a képviselő vagy Vevő megbízottjának Eladó által kifogásolt magatartását, Eladó felhívására Vevő fizetési kötelezettségének biztosítására nyújtandó biztosíték eredménytelenségét, Vevő adatközlésének megtagadását.
Felek vis major tekintetében a hatályos Polgári Törvénykönyv és hatályos joggyakorlat iránymutatásait fogadják el.
Vis major bekövetkezése esetén Felek azonnal kötelesek értesíteni egymást.

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes